Všeobecné podmínky upravující užívání dražebního portálu drazby.exekutori.cz a účast na elektronických dražbách
(dále jen „Všeobecné podmínky“ nebo „VP“)

Tyto Všeobecné podmínky upravují pravidla užívání internetového portálu  drazby.exekutori.cz  jeho uživateli a zároveň podmínky účasti jednotlivých účastníků elektronických dražeb uskutečňovaných prostřednictvím portálu  drazby.exekutori.cz. Provozovatelem dražebního portálu je společnost   Recovery Consult s.r.o., IČ 08173184, Podnikatelská 539, 19011 Praha, IDDS: ytz5mz9  .

 

1. Úvodní informace

 

Elektronické dražby uskutečňované prostřednictvím dražebního portálu  drazby.exekutori.cz  jsou realizovány na základě ustanovení § 336 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, příp. na základě ustanovení § 194 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, jednotlivými uživateli, kteří jsou oprávněni elektronické dražby provádět. Podmínky, za nichž se může osoba zaregistrovat jako uživatel, jsou stanoveny dále. 


Elektronické dražby se mohou účastnit všechny fyzické a právnické osoby, které se na dražebním portálu  
drazby.exekutori.cz  zaregistrují. Způsob registrace účastníka a podmínky, za kterých se účastník dražby může zúčastnit jako dražitel, jsou uvedeny dále.

 

2. Uživatel („dražebník“)

 

Uživatelem dražebního portálu  drazby.exekutori.cz  se může stát pouze ten subjekt, kterému je zvláštním zákonem přiznáno oprávnění provádět elektronické dražby dle zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, příp. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Kromě soudů se tedy uživatelem může stát pouze soudní exekutor, finanční úřad, či jiný správní úřad, který je oprávněn provést elektronickou dražbu majetku třetí osoby za podmínky, že je jejich postup podřízen některému ze shora uvedených ustanovení.


Ten, kdo má zájem využívat služeb dražebního portálu  
drazby.exekutori.cz  jako uživatel, je povinen provést registraci prostřednictví registračního formuláře umístěného na adrese  drazby.exekutori.cz/registrace  a tento registrační formulář ve formátu .pdf, opatřený zaručeným elektronickým podpisem odeslat do datové schránky provozovatele dražebního portálu. Soudní exekutor k datové zprávě obsahující registrační formulář připojí též rozhodnutí ministra spravedlnosti o jmenování do exekutorského úřadu převedené do elektronické podoby v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Registrační formulář je oprávněna vyplnit pouze osoba, která je přímo oprávněna provádět elektronické dražby nebo která je statutárním zástupcem osoby s takovým oprávněním. V registračním formuláři je nutné vyplnit všechny povinné položky, v opačném případě k registraci nedojde. V případě, že po provedení registrace dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v registračním formuláři, je uživatel povinen toto oznámit provozovateli dražebního portálu. Každý uživatel je oprávněn zřídit pouze jeden uživatelský účet. V případě, že provozovatel dražebního portálu zjistí, že uživatel má aktivní dva nebo více uživatelských účtů, je oprávněn uživatelské účty, které byly zřízeny později, bez náhrady zrušit. O tom je povinen uživatele vyrozumět alespoň 15 dní předem.

  
Odesláním registračního formuláře zájemce potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami a že s nimi vyslovuje souhlas a zároveň se zavazuje, že se těmito Všeobecnými podmínkami bude řídit.

 

3. Účastník

 

Účastnit dražby se může každá fyzická nebo právnická osoba, která provede základní registraci na dražebním portálu drazby.exekutori.cz  a prokáže svoji totožnost odesláním registračního formuláře umístěného  drazby.exekutori.cz/registrace způsobem tam uvedeným provozovateli dražebního portálu. Účastník je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny povinné údaje, jinak mu nebude umožněno registraci dokončit. Odesláním registračního formuláře účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a že s nimi vyslovuje souhlas a zároveň se zavazuje, že se těmito všeobecnými podmínkami bude řídit. Účastník je povinen v registračním formuláři uvést pravdivé a aktuální informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením pravdivých informací způsobí. 


V případě, že po provedení registrace dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v registračním formuláři, je účastník povinen toto oznámit provozovateli dražebního portálu.

 
Provozovatel dražebního portálu zajistí, aby byl registrační formulář v elektronické podobě uložen v uživatelském účtu účastníka a přístupný všem uživatelům, k jejichž dražbám se účastník přihlásí. 
Účastník je povinen si při registraci zvolit uživatelské jméno, pod kterým se bude elektronických dražeb účastnit pod statusem účastníka či dražitele. Uživatel je povinen zdržet se užívání jakýchkoliv hanlivých, urážlivých či vulgárních označení, v opačném případě je administrátor oprávněn podle svého uvážení buď registraci uživatele a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.

 

4. Dražitel

Účastníkovi bude umožněno se dražby účastnit v pozici dražitele v případě, že provede registraci účastníka, účasti v dražbě mu nebrání zákonné důvody, jeho totožnost bude ověřena uživatelem a složí dražební jistotu. Dražby se nesmí jako dražitel účastnit povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel (ka) povinného, pokud jsou postiženy nemovitosti dosud ve společném jmění manželů) a vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání v předchozí dražbě, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis. K dražbě musí být dražitel přihlášen nejpozději 30 minut před jejím zahájením.


Pro fyzickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit jako dražitel a draženou věc nabýt do svého   výlučného vlastnictví, platí, že je povinna vyplnit registrační formulář označený „FYZICKÁ OSOBA“ a tento opatřit svým podpisem a doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portálu.

 
Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé a nabýt draženou věc do   podílového spoluvlastnictví , jsou povinni vyplnit registrační formulář označený „SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL“ v němž uvedou zejména, v jakém poměru jim má být udělen příklep a který ze společných dražitelů je oprávněn i jménem ostatních dražitelů činit podání a tento všichni opatřit svými podpisy a doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portálu. 

Pro fyzické osoby , které mají v úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé - manželé a draženou věc nabýt dospolečného jmění manželů, jsou povinni vyplnit registrační formulář označený „SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ“, v němž uvedou, který z manželů bude jménem manželů činit podání a tento oba opatřit svým podpisem a doručit provozovateli dražebního portálu. 

Pro právnickou osobu , která má v úmyslu se dražby účastnit a draženou věc nabýt do svého  výlučného vlastnictví, platí, že je povinna prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je oprávněna za právnickou osobou jednat, vyplnit formulář označený „PRÁVNICKÁ OSOBA“, v němž osoba, která formulář vyplňuje, označí, z jakého titulu vyplývá její oprávnění jednat za právnickou osobou a tento opatřit svým podpisem a spolu s ověřeným aktuálním výpisem z obchodního rejstříku doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portálu. 

Pro právnickou osobu , která má v úmyslu se dražby účastnit jako společný dražitel s jiným dražitelem, platí přiměřeně předchozí ustanovení. 


Pro účastníka, který má v úmyslu se zúčastnit dražby a svědčí  předkupní právovýhrada zpětné koupě  k dražené nemovitosti, či je spolumajitelem předmětné nemovitosti, je povinen tuto skutečnost prokázat způsobem stanoveným ve veřejné dražební vyhlášce vydané konkrétním uživatelem, tomuto uživateli, a to ve lhůtě jím určené. Za prokázání předkupního práva, výhrady zpětné koupě, či že je spolumajitelem nemovitosti, nelze-li tuto skutečnost zjistit ze spisu uživatele, se považuje zejména doručení aktuální výpisu listu vlastnictví, či originálu nebo úředně ověřenou kopií smlouvy, z níž předkupní právo či výhrada zpětné koupě vyplývá. To nevylučuje i další možnosti, jakými lze předkupní právo, výhradu zpětné koupě prokázat.5. Odeslání registračního formuláře

Účastník, aby se mohl účastnit dražby, doručí vyplněný registrační formulář provozovateli dražebního portálu jedním z následujících způsobů: 


a) Registrační formulář vytiskne, vlastnoručně podepíše, nechá svůj podpis na formuláři úředně ověřit a nechá listinu převést autorizovanou konverzí do elektronické podoby. V této podobě ho doručí provozovateli dražebního portálu na jeho emailovou adresu 
spravce@e-aukce.com 
b) Registrační formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří svým zaručeným elektronickým podpisem a v této formě ho doručí provozovateli dražebního portálu na emailovou adresu 
spravce@e-aukce.com .

 
c) Registrační formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří svým zaručeným elektronickým podpisem a v této formě ho doručí, je-li to možné, provozovateli dražebního portálu do jeho datové schránky: ytz5mz9.


d) Registrační formulář osobně podepíše před uživatelem, jehož dražby má v úmyslu se účastnit a současně mu prokáže svoji totožnost platným osobním dokladem. Protokol předá uživateli, který ho doručí do datové schránky provozovatele portálu převedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby.

 

Vyplněný registrační formulář musí být doručen provozovateli dražebního portálu nejdéle 24 hodin před zahájením dražby.

 

6. Složení dražební jistoty

Dražební jistotu účastníci, kteří se chtějí účastnit dražby jako dražitelé, jsou povinni složit způsobem určeným uživatelem v dražební vyhlášce. Způsob složení dražební jistoty bude též zveřejněn na kartě dražby. Složení dražební jistoty potvrdí uživatel tím, že označí účastníka jako dražitele.

 

7. Dražba

Elektronická dražba se zveřejní dle údajů poskytnutých uživatelem na základě veřejné dražební vyhlášky jím vydané. Provozovatel dražebního portálu neodpovídá za správnost údajů obsažených na kartě dražby, jejíž vyplnění provedl sám uživatel. Stejně tak neodpovídá za obsah dokumentů, které mu uživatel ke zveřejnění doručil. 

 

Podporované internetové prohlížeče jsou :

-       Mozilla Firefox v aktuální verzi a ve verzi, která verzi aktuální bezprostředně předcházela.

-       Google Chrome v aktuální verzi a ve verzi, která aktuální verzi bezprostředně předcházela.

-       Internet Explorer 11 a vyšší.

 

Okamžik zahájení i skončení dražby určuje uživatel. Tyto údaje budou zveřejněny na kartě dražby. Virtuální dražební místnost se otevře všem účastníkům 30 minut před zahájením dražby. 
Uživatel je povinen do zahájení dražby v kartě dražby zveřejnit rozhodnutí o tom, zda bylo prokázáno předkupní právo a též oznámit, kteří věřitelé do dražby přihlásili své pohledávky, v jaké výši, kdy byly uživateli doručeny, u kterých pohledávek věřitel požádal o jejich zaplacení a které pohledávky může vydražitel převzít. Zároveň oznámí, zda bylo prokázáno právo, které nepřipouští dražbu. 
Dražba bude v určený čas zahájena ručně uživatelem nebo automaticky. Od chvíle, kdy bude dražba zahájena, mohou dražitelé činit svá podání. 


Dražitel, který má v úmyslu učinit podání, musí ho učinit ve výši, která převyšuje poslední nejvýše učiněné podání. To neplatí v případě prvního podání, které může být učiněno ve výši nejnižšího podání. Stejná podání nejsou z povahy elektronické dražby přípustná. Příklep bude udělen tomu dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Bude-li se dražby účastnit též dražitel, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě, bude příklep udělen tomuto dražiteli i v případě, že pouze nejvyšší podání dorovná. Bude-li se účastnit dražby více dražitelů s předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě a všichni učiní stejné nejvyšší podání, bude příklep udělen tomu dražiteli, který učinil své podání jako první (jako první zaznamenal systém elektronické dražby jeho podání). Dražitelé jsou svými podáními vázáni a nelze je vzít zpět.

Dražba skončí v okamžik stanovený uživatelem. Bude-li však učiněno před koncem dražby další nejvyšší podání a lhůta stanovená uživatelem pro další podání uplyne až po předpokládaném konci dražby, má se za to, že se dražba skončí až uplynutím této lhůty. Bude-li v této lhůtě učiněno další nejvyšší podání, konec dražby se posunuje opět až do doby uplynutí lhůty pro další podání. Konec dražby bude avizován zveřejněním upozorněním „Do konce dražby zbývá 5 minut“, „Do konce dražby zbývají 2 minuty a 30 vteřin“, nebude-li učiněno vyšší nejvyšší podání, bude dražitel s nejvyšším podáním označen jako vítěz dražby formou uvedení jeho jména nebo názvu“. Bude-li učiněno nové podání, tak od učinění nového nejvyššího podání do oznámení času do konce dražby uběhne stanovených patnáct vteřin pro aktualizaci webových stránek u všech účastníků. Po uplynutí času do konce dražby budou všichni účastníci dražby vyzváni, aby sdělili, zda mají námitky proti udělení příklepu zveřejněnému dražiteli (vítězi dražby). Námitky lze podat přímo prostřednictvím systému dražby. Nebudou-li námitky dražitele shledány důvodnými, dražba se skončí a příklep bude udělen dražiteli, který učinil nejvyšší podání, příp. dražiteli s předkupním právem, který nejvyšší podání dorovnal. Dražiteli, který námitky vznesl, lze vrátit dražební jistotu až po právní moci usnesení, jímž se udělí příklep. Budou-li námitky proti udělení příklepu shledány důvodnými, bude uživatelem zrušeno poslední nejvyšší podání a dražba bude pokračovat od předchozího nejvyššího podání. Po dobu, kdy je o námitkách proti udělení příklepu uživatelem rozhodováno, nelze činit podání.


Čas zahájení i skončení dražby se řídí časem serveru, na kterém je spuštěn dražební portál  
drazby.exekutori.cz  a jenž se řídí dle středoevropského času – SEČ (GMT+1) při zohlednění zimního času (SEČ) a letního času (SELČ). 


Průběh dražby se zobrazuje přímo ve virtuální dražební místnosti a kterýkoli účastník se s jeho záznamem může seznámit. Po skončení dražby do 10 minut systém automaticky vyhotoví záznam o průběhu elektronické dražby, který doručí na elektronickou adresu dražebníka. 


Po skončení dražby je uživatel povinen vyhotovit rozhodnutí, jímž udělí dle výsledku elektronické dražby příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání, resp. dražiteli s předkupním právem, který nejvyšší podání dorovnal. Rozhodnutí o udělení příklepu uživatel zveřejní v kartě dražby. 
V rozhodnutí o udělení příklepu uživatel určí vydražiteli lhůtu pro zaplacení nejvyššího podání, která nesmí být delší než dva měsíce. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti v případě, že rozhodnutí o udělení příklepu nabude právní moci a bude doplaceno nejvyšší podání, a to ke dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o příklepu. Převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím je oprávněn dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovitosti a nemovitost přesto převzal, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitostí a jejím příslušenstvím. Nedoplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu uživatel stanoví, a která nesmí být delší než jeden měsíc, rozhodnutí o příklepu se dnem následujícím po uplynutí lhůty zrušuje a nařídí se další dražba. V další dražbě činí výše nejnižšího podání ½ výsledné ceny určené uživatelem. Vydražitel, který nedoplatil nejvyšší podání, se další dražby nemůže účastnit jako dražitel. Nad to je povinen, pokud nepostačí složená dražební jistota, zaplatit uživateli náklady související s další dražbou, rozdíl na nejvyšším dosaženém podání, je-li nižší, než nejvyšší podání, které nedoplatil a nahradit škodu, která nedoplacením nejvyššího podání vznikla. 


Dražební jistota bude neúspěšným dražitelům vrácena na účet uvedený v registračním formuláři. Dražební jistota složená vydražitelem bude započtena na nejvyšší podání. 


Uživatel může stanovit podmínky provedení dražby odchylně od ustanovení těchto všeobecných podmínek. V takovém případě mají před všeobecnými podmínkami přednost ustanovení obsažená v dražební vyhlášce.

 

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel dražebního portálu  drazby.exekutori.cz  je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů pod reg. číslem: 40774. Odesláním registračního formuláře provozovateli portálu uděluje účastník provozovateli portálu ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které provozovateli sdělí v souvislosti se svojí registrací do systému elektronických dražeb, a to v rozsahu jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla a data narození, elektronické adresy, telefonního čísla, čísla bankovního účtu a všech dalších údajů, které účastník uvede v registračním formuláři. Osobní údaje jsou provozovatelem portálu zpracovávány výhradně za účelem umožnit účastníkům účast v systému elektronických dražeb prostřednictvím dražebního portálu  drazby.exekutori.cz  a s tím souvisejícím úkonům. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly za splnění podmínek zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zpracovávány i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s administrátorem. Uživatel má právo přístupu k osobním údajům poskytnutým provozovateli portálu a má též právo na jejich opravu. Uživatel uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou a má právo svůj souhlas s jejich zpracováním kdykoli písemně odvolat. Účastník dále prohlašuje, že souhlasí s využitím osobních údajů uvedených v registračním formuláři ze strany provozovatele portálu a uživatele pro ověření své totožnosti jakožto dražitele v pořádaných elektronických dražbách a zároveň výslovně souhlasí s poskytnutím těchto údajů v plném rozsahu pro další uživatele, kteří budou provádět elektronické dražby prostřednictvím dražebního portálu  drazby.exekutori.cz .

9.

Uživatel ani provozovatel dražebního portálu neodpovídají za funkčnost připojení jednotlivých účastníků ani za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací, jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat mezi uživatelem, účastníkem a serverem, na kterém je spuštěn systém elektronických dražeb. Účastníci nejsou oprávněni při účasti při dražbách používat jakékoli prostředky (HW či SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným účastníkům, popřípadě by mohly ovlivnit průběh dražeb, či samotný chod dražebního portálu. 


Provozovatel portálu je oprávněn tyto Všeobecné podmínky kdykoliv změnit formou oznámení na dražebním portálu 
drazby.exekutori.cz . Účinnosti nabývají nové Všeobecné podmínky dnem jejich zveřejnění na dražebním portálu drazby.exekutori.cz, nestanoví-li provozovatel termín pozdější. Na již probíhající dražby bude použito dosavadní znění Všeobecných podmínek.

 

V Praze dne 1. 08. 2015, Recovery Consult s.r.o.

 

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.