1. REGISTRACE UŽIVATELE

Dříve než budete využívat služeb online dražebního systému drazby.exekutori.cz, musí předcházet nezbytná bezplatná registrace a seznámení se s Všeobecnými podmínkami portálu. Registrace Vám, mimo jiné, umožní být v neustálém kontaktu s aktuálním děním na dražebním portálu pomocí služby "infomail" a získáte neomezený přístup k informacím o aktuálních dražbách bez možnosti se dražby účastnit jako dražitel. Jakožto registrovaný uživatel se můžete účastnit každé dražby coby pozorovatel.

Klikněte na odkaz "Registrovat" v horní části stránky, vyplňte příslušné údaje o své osobě či společnosti a vyplňte registrační formulář. Tento formulář je obecný a vztahuje se pro možnou účast ke všem dražbám. Podle toho, jestli se registrujete jako fyzická nebo právnická osoba se Vám přizpůsobí i registrační formulář. Před tiskem je Váš formulář pouze předvyplněný a je třeba jej doplnit, přičemž vyplnění všech uvedených údajů je povinné, včetně čísla účtu a čísla občanského průkazu. V případě, že dojde ke změně některých z Vámi vyplněných údajů, jste povinni příslušným způsobem v dostatečném předstihu před účastí na další dražbě editovat údaje svého účtu na serveru Dražby-exekutoři.cz, a zároveň nám doručit aktualizovaný registrační formulář – Doklad o ověření totožnosti.

Nový i aktualizovaný Doklad o ověření totožnosti nám musí být doručen nejpozději tři (3) pracovní dny před dnem konání dražby!!! Pouze v odůvodněných případech a po předchozí telefonické či písemné konzultaci lze povolit pozdější doručení.

2. OVĚŘENÍ UŽIVATELE - Druhy dokladů o ověření totožnosti

1.    fyzickou osobu (FO) – formulář slouží pro obecnou registraci a možnost účasti na dražbě jako FO. Příslušný formulář je možné stáhnout po přihlášení se k Vašemu účtu v sekci „doklad o prověření totožnosti“.

2.    právnickou osobu (PO) - formulář slouží pro obecnou registraci a možnost účasti na dražbě jako PO. Příslušný formulář je možné stáhnout po přihlášení se k Vašemu účtu v sekci „doklad o prověření totožnosti“.

http://drazby-exekutori.cz/_img/napoveda-prihlaseni.png obr. 1 

3. evidenci společného vlastnictví (SV) - určen více dražitelům (FO, PO), kteří chtějí mít v případě vydražení evidován předmět dražby jako Společné vlastnictví (SV) a je platný pouze pro jednu konkrétní dražbu. Tento formulář je Vám nabídnut až ve chvíli, kdy se přihlašujete ke konkrétní dražbě (po stisknutí tlačítka „Účastnit se dražby“). Během procesu přihlášení k dražbě jste vyzváni, abyste uvedli, zda si přejete dražit se specifickými právy (viz obr. 1). V případě, že si přejete dražit do společného vlastnictví nebo společného jmění manželů, je Vám ihned v následujícím kroku nabídnut příslušný předvyplněný formulář ke stažení. Dražení do spoluvlastnického podílu a společného jmění manželů se vždy vztahuje pouze ke konkrétní dražbě a není tedy možné využít standardní formulář.

4.            společné jmění manželů (SJM) – (tento dokument je Vám nabídnut až ve chvíli, kdy se přihlašujete ke konkrétní dražbě!) určen manželům, kteří chtějí mít v případě vydražení evidován předmět dražby jako Společné jmění manželů (SJM) a je opět platný pouze pro jednu konkrétní dražbu. V případě, že si účastník přeje se účastnit i jiné dražby, než té, kde draží do společného jmění manželů, je povinen doručit pro účely přiložení k účtu, taktéž aktuální obecný formulář pro účast v dražbě (viz FO, PO). Formulář je k dispozici ke stažení až ve chvíli, kdy účastník přihlásí k dané konkrétní dražbě – viz výše c) spoluvlastnický podíl.

Formuláře vyplňujte pečlivě, slouží k jednoznačné a nezpochybnitelné identifikaci dražitele a je výchozím podkladem k zápisu do katastru nemovitostí. Vyplnění čísla účtu, které slouží především za účelem navrácení dražební jistoty, i čísla OP je nezbytné! Po kontrole údajů bude uživatel informován e-mailem o přidělení statutu ověřený uživatel. V případě, že příslušný soudní exekutor povolí Vaši účast v konkrétní dražbě, budete o tomto informováni dalším samostatným informačním e-mailem.

3. OVĚŘENÍ UŽIVATELE – Způsob ověření a doručení dokladů

A - Autorizovaná konverze dokumentů - s vyplněným a vytištěným formulářem se dostavte na kontaktní místo CzechPointu, nechte úředně ověřit pravost Vašeho vlastnoručního podpisu a následně nechejte převést dokument z listinné podoby do elektronické (konverze z listinné do elektronické podoby). Dokument, který provedením konverze vznikne, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konvertovaný dokument je dle Vaší volby předáván na nosiči CD/DVD nebo do úschovny České pošty, odkud je možné jej následně stáhnout a zaslat jako přílohu e-mailu. Veškeré doklady prosím zašlete na e-mailovou adresu spravce@e-aukce.comV případě, že s registrací velice spěcháte, je toto nejrychlejší způsob, kterým lze autorizovat Váš účet do jedné hodiny od registrace, avšak pouze po předchozí telefonické konzultaci.

1.    Vyplnit a vytisknout registrační formulář

2.    Úředně ověřit podpis (Czechpoint, notář, pošta, atp.)

3.    Elektronicky konvertovat formulář (do formátu PDF s el. podpisem pošty) do Úschovny České pošty nebo na paměťové médium CD/DVD

4.    Stáhnout PDF soubor z Úschovny nebo média do počítače.

5.    Zaslat jako přílohu na spravce@e-aukce.com nebo do datové schránky (ID: ytz5mz9)

Osobní podpisový certifikát - vyplněný formulář převedený do formátu PDF, opatřený elektronickým podpisem prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu zašlete na e-mailovou adresu spravce@e-aukce.com nebo do jeho datové schránky (ID: ytz5mz9). Daný elektronický podpis musí být v obou případech součástí PDF dokumentu, nikoliv samotného e-mailu.

1.    Vyplnit a vytisknout registrační formulář

2.    Převést registrační formulář do PDF formátu

3.    Opatřit formulář ve formátu PDF elektronickým podpisem prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu

4.    Zaslat na e-mailovou adresu spravce@e-aukce.com nebo do datové schránky (ID: ytz5mz9).

B - Prostřednictvím soudního exekutora - formulář osobně podepíšete před dražebníkem, jehož dražby máte v úmyslu se účastnit a současně mu prokážete svoji totožnost platným osobním dokladem. Dražebník formulář převedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby a obsahující elektronický podpis doručí do datové schránky provozovatele portálu společně s dokumentem dokladující pravost/validaci podpisu na dokumentu. Takovýto formulář obvykle slouží pouze pro jednorázovou účast na konkrétní dražbě.

1.    Vyplnit a vytisknout registrační formulář.

2.    Formulář osobně podepište před dražebníkem, jehož dražby máte v úmyslu se účastnit a současně mu prokážete svoji totožnost platným osobním dokladem.

3.    Dražebník formulář převedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby a obsahující elektronický podpis doručí do datové schránky provozovatele portálu společně s dokumentem dokladující pravost/validaci podpisu na dokumentu.

4. PŘIHLÁŠENÍ SE K ÚČASTI NA DRAŽBĚ

Dokument o prověření totožnosti je nezbytné nám doručit nejpozději tři (3) pracovní dny před konáním dražby, aby mohlo včas dojít k jeho validaci. O potvrzení doručení a přiložení dokumentu jste informováni samostatným e-mailem.

Jste-li již registrovaným a ověřeným dražitelem, přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla na svůj uživatelský účet. Zvolte si dražbu, které se chcete účastnit a klikněte na tlačítko "Účastnit se dražby". K dražbě musí být dražitel přihlášen 30 minut před jejím zahájením. Pokud se přihlašujete k dražbě se specifickými právy jako dražení do společného jmění manželů (SJM) nebo společné vlastnictví (SV), je Vám v tomto kroku nabídnut příslušný formulář ke stažení a vyplnění.

V případě, že je požadováno složení dražební jistoty, jsou účastníci dražby povinni způsobem stanoveným v dražební vyhlášce doložit i složení dražební jistoty.

Po připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební vyhlášky Vás dražebník (exekutor) autorizuje pro účast na Vámi zvolené dražbě a jste oprávnění účastnit se aktivně dražby a činit podání a potvrdí Vám složení dražební jistoty. O této skutečnosti budete informováni prostřednictvím dvou samostatných e-mailů na Vámi zvolené adrese. V případě, že by Vaše účast na dražbě byla následně zamítnuta, budete o této skutečnosti opět informováni e-mailem. Je obvyklé, že exekutor kontroluje a povoluje účast v dražbě a složení dražební jistoty až v samotný den dražby či den předcházející.

 

5. PŘEDKUPNÍ PRÁVO / VÝHRADA ZPĚTNÉ KOUPĚ, SPOLUMAJITEL NEMOVITOSTI

Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo či výhradu zpětné koupě vůči předmětu dražby a doloží-li to dražebníkovi (exekutorovi) před zahájením dražby způsobem stanoveným v dražební vyhlášce, není tento účastník vázán stanoveným příhozem; v případě, že pouze nejvyšší podání dorovná, bude příklep udělen tomuto dražiteli. Bude-li se účastnit dražby více dražitelů s předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě a všichni učiní stejné nejvyšší podání, bude za vítěze dražby označen ten dražitel, jehož podání zaznamenal systém el. dražby jako první.

Je-li některý z účastníků spolumajitel nemovitosti, která je předmětem dražby, má tento účastník stejná práva a povinnosti jako účastník s předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě. Účastní-li se dražby jak spolumajitel nemovitosti, tak i účastník s předkupním právem či výhradou zpětné koupě a všichni tito účastníci dorovnají nejvyšší podání, za vítěze dražby bude označen spolumajitel nemovitosti.  

6. PRŮBĚH DRAŽBY

Zákon umožňuje provádění pouze dražby anglického typu, kde se draží od nejnižšího podaní směrem nahoru o stanovený minimální příhoz.

Účastníkovi dražby s nejvyšší nabídkou následně udělí dražebník příklep. Uhradí-li tento vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.

Vstup do dražby - Virtuální dražební místnost se otevře všem účastníkům 30 minut před zahájením dané dražby. V průběhu dražby lze virtuální dražební místnost kdykoliv opouštět a opětovně do ní vstupovat. Informace o dražbě se obnovují samy v definovaném intervalu cca 4,5 sekundy.

Příhozy - Od chvíle, kdy je dražba zahájena, mohou dražitelé činit svá podání. Přihazovat můžete tlačítkem "Provést minimální příhoz" (výše minimálního příhozu je stanovena dražebníkem) nebo vyplněním jiné koncové částky nabízeného podání, kdy do příslušného okénka vepíšete částku ve výši, která převyšuje poslední nejvýše učiněné podání. To neplatí v případě prvního podání, které může být učiněno ve výši nejnižšího podání. Účastníci s doloženým předkupním právem, výhradou zpětné koupě či spolumajitel nemovitosti, mají možnost vždy pouze dorovnat dosavadní nejvyšší učiněné podání. Každý příhoz je potřeba ještě potvrdit ve vyskakovacím okně na vrchu stránky.

Protokolace - Vámi učiněné podání se zobrazí v protokolu průběhu dražby jako nejvyšší podání spolu s Vaším uživatelským jménem (ostatním účastníkům dražby se zobrazuje pouze Vaše identifikační číslo dále jen ID; účastníci vystupují anonymně), celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu. Dražitel, kterému svědčí předkupní právo či výhrada zpětné koupě, může tato práva uplatnit a dorovnat nejvyšší nabídku. Tomuto dražiteli se navíc zobrazuje tlačítko "Dorovnat cenu". Systém zároveň zobrazuje historii podání všech dražitelů s příslušnými údaji.

Automatické prodloužení času dražby - Dražba probíhá, dokud dražitelé činí podání, nejméně však do doby uvedené u příslušné dražby a stanovené v Usnesení o dražbě. Je-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem konce dražby učiněno podání, doba skončení dražby se posouvá o pět minut od posledního podání. Jsou-li i poté činěna další podání, opakuje se postup prodloužení doby trvání dražby o dalších pět minut. V posledních pěti minutách před koncem dražby jsou zobrazovány upozornění "Poprvé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), Podruhé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby,který učinil nejvyšší podání), Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep.". Pokud uplyne od posledního podání více jak pět minut aniž bylo učiněno další podání, dražba končí a objeví se výzva "Potřetí pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)". Podrobný popis viz níže.

Ukončení / Oznámení vítěze dražby - Po uplynutí doby pro příhozy je dražba ukončena a na detailu příslušné dražby je zveřejněno ID dražitele, který učinil nejvyšší podání a ostatní účastníci jsou zároveň dražebníkem vyzváni, aby uplatnili ve stanovené lhůtě případné námitky proti udělení příklepu vydražiteli (platí pouze pro dražby zahájené do r. 2013 dle starší právní úpravy). Po uplynutí lhůty pro námitky a případném vyjádření exekutora je oznámen vítěz dražby, kterému následně dražebník udělí příklep. Po skončení dražby je účastníkům zaslán email o konci dražby na adresu elektronické poštovní schránky, kterou uvedli ve formuláři 'REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ'.

Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání následuje zápis do katastru nemovitostí.

Dražby, kterých se týká institut tzv. předražků, jsou v zákonné lhůtě 15-ti dní od ukončení dražby k nahlédnutí v sekci „Předražky“.

Intervaly dražby / automatické prodlužování času dražby:

Obecně platí, že dražba trvá v čase, který je uveden ve vyhlášce. Jelikož je však třeba zabránit tomu, aby byl někdo přehozen v poslední minutě bez možnosti reakce, je systém automaticky nastaven tak, že jestliže někdo provede příhoz v posledních 5 - ti minutách dražby, je čas dražby automaticky prodloužen o dalších pět minut do takovéhoto příhozu. (jestliže dražba měla končit v 11:00 a jeden z účastníků přihodil v 10:58, tak je dražba prodloužena a skončí nejdříve v 11:03).K takovémuto prodloužení může dojít i opakovaně, a to až do doby, kdy nikdo po posledním příhozu neučiní další podání. Po 2 minutách následuje první upozornění. V té chvíli mají účastníci 1 minutu na to, aby učinili svůj příhoz. Pakliže některý z účastníků přihodí, vrací se průběh opět do stavu před prvním upozorněním. Jestliže žádný z účastníků neučiní po prvním upozornění do 1 minuty podání, následuje druhé upozornění, opět v délce trvání 1 minuty. Jestliže dojde k příhozu, dražba se opět vrací do stavu před prvním upozorněním. Nedojde-li k podání, následuje třetí upozornění. Pokud do minuty od té doby nedojde k podání, jsou v případě dražeb pořádaných dle starší právní úpravy účastníci vyzváni, aby případně podali své námitky proti příklepu. Po vypořádání případných námitek dojde k oznámení vítěze dražby nebo navrácení průběhu dražby do stavu, kdy je možné pokračovat v dražbě. V případě dražeb pořádaných dle nové právní úpravy následuje po druhém upozornění ukončení dražby a oznámení vítěze dražby.

 

7. HARDWAROVÉ POŽADAVKY

Webová aplikace drazby.exekutori.cz nemá žádné speciální požadavky, je potřeba standardní internetový prohlížeč s povoleným spouštěním javacriptu. Pro zobrazení protokolu dražby nebo jiných dokumentů pak je potřeba prohlížeč pdf dokumentů.

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.