DRAŽBA 12512/10 - Podíly 1/24 a 1/48 na pozemcích, okres Brno-venkov

spisová značka 124 EX 12512/10

Aktuální čas

začátek dražby09.05.2024 11:00  konec dražby09.05.2024 11:15 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Jihomoravský - okres Brno-venkov

nejnižší podání 9 333 Kč 

znalecký posudek14 000 Kč dražební jistota2 000 Kč minimální příhoz2 000 Kč

 DRAŽBA ZRUŠENA - ODROČENO

Popis

Spoluvlastnickýpodíl o velikosti 1/24,1/48,1/48,1/48 ve vlastnictví povinnéhospoluvlastnickéhopodílu o velikosti id. 1/24 k pozemkům parc. č. 1313/3, 1319/4, 1320/706 vkatastrálním území Hrušovany u Brna, obec Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov,zapsáno na listu vlastnictví č. 1268; spoluvlastnickéhopodílu o velikosti id. 1/48 k pozemkům parc. č. 659/66, 672/33, 674/1, 686/70 vkatastrálním území Unkovice, obec Unkovice, okres Brno-venkov, zapsáno na listuvlastnictví č. 498; spoluvlastnickéhopodílu o velikosti id. 1/48 k pozemkům parc. č. 1330/2, 332/5, 1333/7, 1394/7 vkatastrálním území Žabčice, obec Žabčice, okres Brno-venkov, zapsáno na listuvlastnictví č. 631; spoluvlastnickéhopodílu o velikosti id. 1/48 k pozemku parc. č. 2168 v katastrálním územíSmolín, obec Pohořelice, okres Brno-venkov, zapsáno na listu vlastnictví č.1484.k.ú.Hrušovany u Brna Pozemekparc. č. 1313/3 o výměře 130 m2 a pozemek parc. č. 1319/4 o výměře 1342 m2 jsouv katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Pozemek parc. č. 1320/706 o výměře137 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Pozemky jsouobhospodařovávány a využívány k zemědělské činnosti.Pozemkyse nacházejí v extravilánu obce Hrušovany u Brna, asi 1,6 km jihozápadně odcentra. Dle územního plánu obce jsou pozemky regulovány jako plochy zemědělskéNZ a nebo plochy smíšené nezastavěného území NS. Součásti ani příslušenstvínebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna. Způsob ochrany: chráněná ložiskováúzemí.k.ú.Unkovice Pozemekparc. č. 659/66 o výměře 33 m2 je v katastru nemovitostí veden jako lesnípozemek. Pozemek tvoří okrajovou část lesa na pomezí pole, je bez porostů a nemázvláštní využití.  Pozemek parc. č.672/33 o výměře 836 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemekje obhospodařováván a využíván k zemědělské činnosti.  Pozemek parc. č. 674/1 o výměře 568 m2 je vkatastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace.Pozemek je využíván jako polní cesta.  Pozemekparc. č. 686/70 o výměře 9953 m2 je v katastru nemovitostí veden jako trvalýtravní porost. Pozemek je částečně porostlý náletovými dřevinami, nemá zvláštnívyužití.Pozemkyse nacházejí v extravilánu obce Unkovice, asi 2 km severozápadně od centra. Dleúzemního plánu obce jsou pozemky regulovány jako plochy zemědělské NZD neboplochy přírodní NP. Součásti ani příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemenanebyla zjištěna. Způsob ochrany: chráněná ložisková území.k.ú.Žabčice Pozemekparc. č. 1330/2 o výměře 31 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plochase způsobem využití ostatní komunikace. Pozemek parc. č. 1332/5 o výměře 286 m2je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemek parc. č. 1333/7 o výměře325 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využitíostatní komunikace. Pozemek parc. č. 1394/7 o výměře 3688 m2 je v katastrunemovitostí veden jako orná půda. Pozemky jsou obhospodařovávány a využívány kzemědělské činnosti.Pozemkyse nacházejí v extravilánu obce Žabčice, asi 2,5 km severozápadně od centra.Dle územního plánu obce jsou pozemky regulovány jako plochy zemědělské půdyprodukční orné Zp. Součásti ani příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemenanebyla zjištěna. Způsob ochrany: chráněná ložisková území.k.ú.Smolín Pozemekparc. č. 2168 o výměře 128 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda.Pozemek je obhospodařováván a využíván k zemědělské činnosti.  Pozemekse nachází v extravilánu obce Pohořelice, asi 2 km severovýchodně od místníčásti Smolín. Dle územního plánu obce je pozemek regulován jako plochyzemědělské – orná půda Součásti ani příslušenství nebylo zjištěno. Věcnábřemena nebyla zjištěna. Způsob ochrany: chráněná ložisková území.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2024 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.