Dražba bytových domů Milady Horákové 17,19 vč. pozemků p.č. 3781, 3782 (2176 m2), Brno - Černá Pole

spisová značka NCS-DD-81322/21

Aktuální čas

začátek dražby14.12.2021 11:00  konec dražby14.12.2021 11:46 typ majetkubytové domy
stavební pozemky, nedokončené stavby
pozemky bez zařazení
ostatní
lokalitakraj Jihomoravský - okres Brno-město

nejnižší podání 28 883 000 Kč 

vydraženo za: 131 000 000 Kč 

znalecký posudek28 883 000 Kč dražební jistota2 888 300 Kč minimální příhoz50 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Předmětem elektronické dražby jsou dva bytové domy na adrese Milady Horákové č.or. 17 a č.or. 19. Předmětem dražby jsou věci nemovité:

- pozemek p.č. 3781 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 855 m2, jehož součástí je stavba – budova Milady Horákové č.or. 17, č.p. 1958, způsob využití bytový dům,
- pozemek p.č. 3782 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1321 m2, jehož součástí je stavba – budova Milady Horákové č.or. 19/náměstí 28. října č.or. 1, č.p. 1895, způsob využití bytový dům,

oba v k.ú. Černá Pole, obec Brno, okres Brno-město, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001, k.ú. Černá Pole, obec Brno
(dále společně jako „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby:
Pozemek p.č. 3781 v k.ú. Černá Pole, jehož součásti je stavba – budova Milady Horákové č.or. 17, č.p. 1958, způsob využití bytový dům, je situován při ulici Milady Horákové v Brně. Bytový dům č.p. 1958 má půdorys do tvaru L.

Pozemek p.č. 3782 v k.ú. Černá Pole, jehož součásti je stavba – budova Milady Horákové č.or. 19, č.p. 1895, způsob využití bytový dům, je situován na nároží ulice Milady Horákové a náměstí 28. října v Brně. Bytový dům č.p. 1895 má půdorys do tvaru U a je nemovitou kulturní památkou.

Oba bytové domy s pozemky sousedí a mají společný dvůr. Oba bytové domy nejsou z větší části mnoho let užívány ani udržovány, jsou ve zhoršeném až havarijním stavebně-technickém stavu.

Ve společném dvoře se nachází 2 zděné vedlejší stavby – jedna na parcele č. 3781 a jedna na parcele č. 3782, dříve byly užívány jako sklady nebo garáže. Vedlejší stavby jsou zděné z cihel pálených, jednopodlažní, s plochou střechou krytou asfaltovými pásy, vrata plechová nebo dřevěná.

Předmět dražby sousedí ze západní strany se souborem pozemků (vč. staveb) p.č. 3779/1 (součástí je stavba č.p. 1957), 3779/4, 3779/5, 3779/6, 3779/7 vše v k.ú. Černá Pole ve vlastnictví společnosti YSL Inn s.r.o.

Ze severní strany sousedí předmět dražby s pozemky p.č. 3763 (vč. stavby občanské vybavenosti č.p.1855), 3779/3, 3780 v k.ú. Černá Pole ve vlastnictví Jihomoravského kraje, právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje vykonává Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace.

Předmět dražby je dle platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) součástí stavební stabilizované plochy bydlení s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plocha všeobecného bydlení (BO). Mimo to není předmět dražby součástí žádné podrobnější územně plánovací dokumentace, ani veřejně prospěšnou stavbou či veřejně prospěšným opatřením.

Budova Milady Horákové č.or. 19/náměstí 28. října č.or. 1, č.p. 1895 s pozemkem p.č. 3782 v k.ú. Černá Pole je nemovitá kulturní památka evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř.č. 106 164 na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 26.1.2018, sp.zn. MK-S 7727/2016 OPP, č.j. MK 66135/2017 OPP, které nabylo právní moci dne 22.2.2018.

Předmět dražby je zapsán na LV č. 10001 v části B způsob ochrany: ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovitá národní kulturní památka.

Pozemek p.č. 3781 v k.ú. Černá Pole je dotčen uložením vodovodních přípojek inventární čísla M-11943/33 a M-11943/34, jejichž bývalá veřejná část je v majetku SMB a v nájmu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Pozemek p.č. 3782 v k.ú. Černá Pole je dotčen uložením vodovodní přípojky inventární číslo M-06601/586, jejíž bývalá veřejná část je v majetku SMB a v nájmu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Pozemek p.č. 3871 v k.ú. Černá Pole, jehož součástí je budova Milady Horákové č.or. 17, č.p. 1958 je dotčen ochranným pásmem veřejného osvětlení (VO) -1 m od osy kabelu.

Pozemek p.č. 3872 v k.ú. Černá Pole je dotčen zařízením VO a ochranným pásmem VO (1 m od osy kabelu). Na budově Milady Horákové č.or. 19/náměstí 28. října č.or. 1, č.p. 1895, způsob využití bytový dům jsou umístěny rozpínací skříně a kabely. Uvedená zařízení VO jsou ve vlastnictví společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost.

V těsné blízkosti předmětu dražby se nachází zařízení VO (stožáry se svítidlem, podzemní kabely). Ochranné pásmo pro zařízení VO činí 1 m na každou stranu od osy kabelu. Jen s písemným souhlasem společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost je možno v ochranném pásmu:
- zřizovat stavby, provádět výsadbu trvalých porostů či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení
- provádět zemní práce, terénní úpravy nebo skládky jakéhokoliv odpadu
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení VO nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
Zařízení VO musí zůstat volně přístupné, nesmí být oplocováno nebo jinak znepřístupňováno.

Popis stavu předmětu dražby:
Stávající technický stav předmětu dražby je popsán ve stavebně technickém průzkumu Bytový dům-Milady Horákové 1958/17, Brno a ve stavebně technickém průzkumu Bytový dům-Milady Horákové 1895/19 a náměstí 28. října 1895/1, Brno, oba vypracované dne 30.6.2017 společností QUALIFORM, a.s., IČO:49450263, se sídlem Mlaty 672/8, 64200 Brno-Bosonohy.

Statické posouzení předmětu dražby je popsáno ve statickém průzkumu pro bytový dům-Milady Horákové 1958/17, Brno a statickém průzkumu pro bytový dům-Milady Horákové 1895/19, Brno, oba vypracované v červnu 2017 projektantem Ing. Pavlem Milerski, MILERSKI s.r.o., IČO:29320259, se sídlem Údolní 307/26, 602 00 Brno.

Stavebně technické průzkumy, statické průzkumy obou bytových domů a dále pasport bytového domu Milady Horákové č.or. 19 jsou pro jejich velký rozsah v případě zájmu k nahlédnutí u navrhovatele: kontaktní osoba Mgr. Irena Ráčková, rackova.irena@brno.cz, t.č. 542 173 079.

Energetická náročnost budovy Milady Horákové č.or. 17: mimořádně nehospodárná G.

Průkaz energetické náročnosti budovy Milady Horákové č.or. 19/náměstí 28. října č.or. 1 nebyl zadán, neboť dle § 7a odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění se povinnost opatřit si mj. PENB nevztahuje na budovy, které jsou kulturní památkou.Podrobnější popis stavu předmětu dražby je uveden ve znaleckém posudku č. 739-102/2021 ze dne 29.9.2021 zpracovaného společností Nemovitost s.r.o., IČO: 25523155, se sídlem: Štefánikova 113/7, 695 01 Hodonín, zastoupenou jednatelem Ing. Tomášem Hudcem.

Prohlídka předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech.
Sraz účastníků prohlídky je na adrese předmětu dražby:

1. Prohlídka předmětu dražby proběhne dne: 16.11.2021 – 13:00

2. Prohlídka předmětu dražby proběhne dne: 30.11.2021 – 13:00

Prohlídky zajistí: Majetkový odbor Magistrátu města Brna
Kontaktní osoba/kontakt:
Ráčková Irena, rackova.irena@brno.cz, t.č. 542 173 079,
Frimmelová Renata, frimmelova.renata@brno.cz, t.č. 542173085,
Navrátil Tomáš, navratil.tomas@brno.cz, t.č. 542 173 041

Místo konání prohlídky:
na adrese předmětu dražby. Sraz účastníků před budovou Milady Horákové č.or.17 u provozovny lékárny. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Z důvodu epidemie COVID-19 jsou účastníci prohlídek povinni dodržet aktuální vládní opatření.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2022 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.