Aukce pozemku - zahrada (792 m2), Brno - střed

spisová značka NCS-AD-81134/21

začátek dražby29.09.2021 11:00  konec dražby29.09.2021 11:30 typ majetkupozemky bez zařazení
lokalitakraj Jihomoravský - okres Brno-město

nejnižší podání 6 969 600 Kč - NEVYDRAŽENO 

znalecký posudek6 969 600 Kč dražební jistota696 960 Kč minimální příhoz10 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - NEVYDRAŽENO

Popis

Předmětný pozemek se nachází při ulici Údolní v Brně v městské části Brno-střed a dříve tvořil jeden celek společně s domem Údolní 73 postaveným na pozemku p. č. 514 a pozemkem p. č. 513/1, vše v k. ú. Stránice. Pozemek je oplocen při hranicích s pozemky p. č. 512 a p. č. 497, oba v k. ú. Stránice. Převážná část předmětného pozemku je situována ve svažitém terénu, který omezuje jeho využití. Menší část pozemku je v rovině, tato část byla dříve (do roku 2015) užívána jako zahrada tvořící zázemí bytového domu. Aktuálně je celý předmětný pozemek zarostlý a nevyužívaný. Na severní straně je po obvodu oplocení situováno schodiště, které propojuje ulici Údolní s ulicí Helceletovou. Vstup na předmětný pozemek je možný uzamykatelnou brankou z ulice Údolní.

Dle Územního plánu města Brna (ÚPmB) je předmětný pozemek součástí stavební stabilizované funkční plochy bydlení s podrobnějším účelem využití plochy čistého bydlení BC.

Stabilizované plochy jsou dílčí části území, ve kterých se stávající účel ani intenzita využití nebude zásadně měnit. Za změnu se přitom nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba území za dodržení charakteru zástavby a indexu podlažní plochy (IPP), zástavba proluk a dostavba uvnitř stávajících areálů.

Předmětný pozemek je součástí stabilizovaného území se stávající založenou charakteristickou urbanistickou strukturou, kdy jednotlivé objekty jsou situovány při komunikacích a směrem do dvorních částí pozemků jsou situovány dvory a zahrady tvořící klidové zázemí pro funkci bydlení. Dle názoru Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna předmětný pozemek není prolukou, neboť netvoří mezeru v takto založené stabilizované urbanistické struktuře. Pozemek není vymezen hranou ulice Údolní, což neumožňuje konfigurace terénu a ke které je situován pouze vjezd. Pozemek je směrem od ulice Údolní dále ohraničen pozemkem p. č. 497, k. ú. Stránice, který slouží jako veřejné prostranství s pěší trasou propojující ulice Údolní a Helceletovu, je v majetku statutárního města Brna a dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna (OZV SMB) č. 15/2007 je významnou plochou zeleně č. 31 Kampelíkova-Údolní. Dále je pozemek vymezen zahradou na pozemku p. č. 513/1, k. ú. Stránice, přináležející k sousednímu domu Údolní 73 na pozemku p. č. 514, k. ú. Stránice.

Předmětný pozemek není součástí areálu a tudíž ani jako zástavba ve stabilizované funkční ploše formou dostavby areálu není dle ÚPmB přípustná.

Pojem „modernizace, revitalizace a přestavba území“, uvedený v definici pro plochu stabilizovanou ve výkladu pojmů ÚPmB se vztahuje k již existující zástavbě, která je navrhována k modernizaci, revitalizaci a přestavbě.

Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska regulativů ÚPmB není předmětný pozemek samostatně zastavitelný, neboť případná výstavba by nebyla zástavbou proluky, dostavbou uvnitř stávajícího areálu ani modernizací, revitalizací nebo přestavbou území.

!!! Číslo bankovního účtu, variabilní a specifický symbol pro zaslání aukční jistoty sdělí NEUTRICS účastníkovi aukce po uzavření smlouvy o úschově mezi NEUTRICS a účastníkem aukce.

!!! Zvláštní podmínky pro účast na aukci naleznete v přílohách této aukce.

!!! Prohlídky zajistí Majetkový odbor Magistrátu města Brna
Kontaktní osoba/kontakt:
Navrátil Tomáš, navratil.tomas@brno.cz, 542 173 041
Ráčková Irena, rackova.irena@brno.cz, 542 173 079
Frimmelová Renata,frimmelova.renata@brno.cz, 542 173 085

!!! Místo konání prohlídky: na místě samém (Údolní 556/73, 602 00 Brno)
Datum a čas 1. prohlídky: 14.09.2021 ve 14.00 hod.
Datum a čas 2. prohlídky: 21.09.2021 ve 14.00 hod.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2021 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.